24 Comments to “Nghi Thức Cúng Cơm Cho Vong Linh”

  1. Thuy Thuy

    Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻♥️giọng đọc hay vô cùng….. rõ từng từ chữ🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️con xin kính lễ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️

    Reply

Post Comment