Bí Quyết Mua May Bán Đắt Nghe Phật Dạy Dù Chỉ 1 Lần Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn

32Bí Quyết Mua May Bán Đắt Nghe Phật Dạy Dù Chỉ 1 Lần Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn

Việc tụng Kinh hàng ngày vẫn được khuyến khích, vì đó là dịp để cho Chúng Sanh đọc lại lời Pháp của Đức Bổn Sư, nhưng đó là thời khóa thứ 2 SAU thời khóa tu Sám Hối – Trì Chú – Niệm Phật. Có người nghĩ rằng tôi càng tụng nhiều cuốn Kinh thì tôi càng dễ dàng đạt tiêu chuẩn để được vãng sanh về Cực Lạc. ĐIỀU ĐÓ SAI HOÀN TOÀN! Vấn đề là: khi tôi tụng Kinh, tôi bắt buộc phải hiểu lời Kinh, để sau đó tôi mới dễ dàng thâm nhập lời Kinh. Có thâm nhập được lời Kinh, tôi mới có thể hành theo lời Kinh. Khi tôi hành theo lời Kinh, tôi sẽ thấy rằng tất cả những lời Kinh (tức là lời Pháp của Đức Bổn Sư) đều khuyên Chúng Sanh ĐỪNG TẠO NGHIỆP, nếu đã lỡ tạo nghiệp rồi thì phải chân thành Sám Hối. Muốn ngừng tạo nghiệp, chỉ có một cách duy nhất và chỉ một mà thôi là chỉnh sửa Tâm – Ý – Tánh của mình. Việc chỉnh sửa được hoàn mãn thì chẳng những Nghiệp Lực được ngưng tạo mà mình còn được sống trong An Bình, An Lạc do ở những cảnh huống không còn hung hãn, ồ ạt kéo tới nữa. Trí Huệ được phát sáng, việc đối phó với Nghiệp Lực sẽ dễ dàng hơn. Tâm – Ý – Tánh trở nên rực sáng, dù rằng chưa hoàn hảo, nhưng cũng đủ để giúp cho Chúng Sanh đạt được tiêu chuẩn để Vãng Sanh Cực Lạc sau khi bỏ báu thân.

Phật Pháp Nhiệm Màu Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Phật Pháp Nhiệm Màu chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm an lạc gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật Đạo

phật pháp nhiệm màu, phật pháp, kinh phật, phat phap, phat phap nhiem mau, kinh phat, nhac phat giao, nhạc phật giáo, thuyet phap, thuyết pháp, nhân quả, nhan qua, kinh, pháp, phap, phat, phật, loi phat day, lời phật dạy, nhac niem phat, nhạc niệm phật, niệm phật, niem phat, chu dai bi, chú đại bi, nhạc phật, nhac phat, a di da phat, Đêm Khó Ngủ Nghe Lời Phật Dạy, đêm khuya, lời phật dạy mỗi đêm, lời phật dạy nghe mỗi tối, Nghe, Phật, Dạy, bí, quyết, mua, may, bán, đắt

Xem Thêm Bài Viết Kinh Doanh Khác: https://factcheckwv.com/kinh-doanh

Nguồn: https://factcheckwv.com/

32 Comments

  1. tttttttttttttttttttttttttttt5ttttttrrttttttttttttttttttrtttttttttttttttttrttrttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttrrttttttttrrrtr5tttttttttttttttttttttttt5tttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttr5tttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttrttrrrrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt start tttttttttttttttttttttttrttttrtttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttr5ttttttt5tttttt5tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttt5ttttttttttttttttttttttttttttrttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttrrttrttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttt5ttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttrrtrtttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttt5ttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttt5tttttttttttrtrttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttrrrtrtrtttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttrtrr5tttttttttttttttttttttttttttttttttrtttrtrtttttttttttttrrrtttttttttttttttrttttttrttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt5tttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttrtttttttttrtttttttttttttttttttttt5ttttr4tttttttttttttttttttt5trtttrttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttrtttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrtttttttttttttttttttttttttt5ttrttttrtttttttttttrtt5rtttt5trtttatttttttttttttttttttttrttttttttttrtttttrttttttrtrtrttrtrttttttrtt5trttttttttt5á5rtrttrtttttttttrtttrttrtt5tttttrtttttttttttttttrtttrtttrt5ttttttttttttttttttttttttttttt5sstttrtrrttrttt5stttttttrrtttttttttttttttttttttttttttttttttt5ttttttttttttttttttt5stttrttttttttttrrttrtrt5ssstttttrttttrrtttttttttrttttttttt5sttttttrrtrrrtttttttty5tttttrtttttttttttttttttttttrtttttttrttt5trrtttttrtrrtrtttrrtrttttttttrrtttttttttttttt5ttttrtttrttrrtrttttttrtttttrttttttttttttttttrttrrtttrtttrttrrrrtttrttttrtttrttttttrrtttttrttttrttrtttrrrrrtttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttrttttttrtttttttttttttttttttttt5tttrttrtrtrrttt5ttttttttttttttttttrtttt5ttttttttttrrrttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttrttttrttttttttrttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttrtttttttrttrttttttttttttttttrrtttrtttttrtrtttttttttttttttttrtrtttttt5ttttttttttttrtttttttttttttrrttttttttttttrttttrtttrtrttttttttttttttrtttttttttttttttttrtrtttrtttttttttttttttttttttttttttttttttrtttrttrttttrttrrttrrttttttttttrtttttttrrrrtrtttttttttrtttrtttttrrtrttttttttttttttttttttttrtttttttt5rtttttttttrtttttrttttttttttttttttttttrtttttttrtttttttrttttttttttrtttttttttrtrttttttttttttttt5ttttttttttttttrtrrtttttttrtttttttttttttttrttrttttttttrtttttttttttttttttttttttrrtttttttttttttttrttttttttttttttttttttttrtttttttrtttttrttttttttttt5ttttttttttrttttttttrtttttttttttttrttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttrttttttttrtttttrtttt55tssstttttttttttttttrtttttttrttttttttttttttrtrrttttttttttttttttttttttrttttttttt5tttttttttttttttttttttttttttttttttrtttrrrtttrttttttttttttttttttttttttttrtttttttrtttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttrttrrttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttrtttttttttttttrttt5tttttttttttttttrttttttttttt5555ttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttrrttttttttttrrttttttttttttttttttttttttttttrtttrtrttttrrtttttttrtttttttttttrttttttttttrrrrrrtttrrttttttttttrttrttrtrtttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttrttttttttttttttttrtttrrtttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtt5tttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttrttttttttttttrtttttrttrtttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttr5ttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrrtttttttrtttttrtttrttttttttttttrttrtttttttttrtttttttttttttttttttrtttttrrrttttttttttttttrttttrttrrrttrtttttrttttrttttttttttttttttttt5tttttttrttttttttttttttttrttttrtttttttttrtttttrtttrtttttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrtrttttrttttrttttttttrrttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttrtrtttrttttrttttttttttttrttrtrtttttttttttttrttttttttttttr5tttttttrttttttttttttttrttttttt5tttttttttttttrtttrtttttttttttttrtrttttrrttttrrtttrrttrtttttrrrttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttrrtttttttttttttttttttttrtttrtttttrtttttttttttttrtttttttrtrttttttrttttttttrrrrrrrttrttttttttrrrtttttttt5trtttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttrtttttttttttttttrtttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttt5ttttttttrtrtttttttttttttttttrtrtttttrttttttttttttttttttttttttttrtttttttrtttttrttrttttrttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttrtttttttrtrtrtttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttrttttttttttttttttttttrtttttrttttttttttttttttttttttrttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttrtrttt5ttttttttttttttttttttttttrttttttttttrtttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttrtttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttt5ttttttttttrttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttrrttttrrtttttttttrttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtrtttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt555555555ttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttrtttrtttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttrttttttttttrrtttttrttttttttttrttttttrtttrrttttttttttttrttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttrtttttttrttrtttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttrtttrttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttt5ttttttttttttttttttttttttttttttrtttrtttttrrrttttrtrtrttttttttttttttttttttttrtrttttttttttttttttttttttrtttttrtttttttttrtttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttrrrtttrtrtttttttttttttttttttttttrttrttttttrtttttttttttttttttrtttrrrtttttttttttttrtttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttrrtrttttttrttrttttttttttttttrttttttrttttttttrtttttttttrttttttttttrttttrrtttttttttttttttttttttrttttttttrtttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttrtttttttttt5tttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttrttttttttttttrtrtrrrtttttttttttrrtrttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttttttrtttttttttttrttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttrttrttttttrtttttrtttttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttrtttttttttttrtttttttttrttrrttttttttttttttttttrttrttrttttttttrtttttttttttrtrtttrrtttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttrrtttttttttttttttttttttttttttrttttttttttrtttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttttrtttttttttrrttttrttrtttttttttttttttrttttttttttttttttttttttttttttrrtrttttttrttttttttrtrtttrtttttrrrttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttrttrtttttttrttrttttttrtrtttttttttttttttrrtttttttttttttttttrttrttttttttrtttttttttttttttttttttrtrttrtttttttttrtttrrtrtrttttttttrttttttttrtttrtttttttttrtttttttrtttttttrttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttrttttrttttt5ttttttttttttrttttttttttttttrt5ttttttttttttrtttttttttttttrtttttttttttttttrtrttttttttttttttrttttttttttrtttttttttttttttttttttttttrttrtttttttttttttrttttrtrttrttttttttttttttttttttttttttttrtrrttttrtttttttrttrttrttrttttttrttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttrrtttttttttttttttttrttrtrttttttttttttrttttrtttrttttttrtttttttttrtttttttttttttttrttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttrtttrttttrtttttttttrtttttttttttrtttrtttttttttttttttttttttttttttttttrtttttttttttttttttrttrtttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttrtrtttrtttttttttttrtttttrtttrtttttttrtttttttttrtttttttttrtttttttttttttttttttttttrtttttrtttrtttttttrtttttttrt5tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttttttrtttttrrtttttrttttttttttttrtttttttttttttttrrtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrttttttttttttrtttttrttttttttttttttttttttrrrtttttttrt

    Reply
  2. Sau chu nam mô a Di Đà Phật có ai hiểu sau chu nam mô a Di Đà Phật nay ko. Nam mô a Di Đà Phật nam mô quán thế âm bồ tát Nam mô địa tạng Vương bồ tát pô độ chúng sanh noi đây an lạc thoát khỏi luân hồi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *